Izcila energoefektivitāte, ilgtspējība un augsta būvniecības kvalitāte ir galvenie argumenti, kamdēļ cilvēki dod priekšroku Pasīvajām mājām.

Mūsdienās reti kuru var pārsteigt ar energoefektivitāti, jo tā ir visapkārt – energoefektīvs apgaismojums, energoefektīvas ēkas, energoefektīvas elektropreces un arvien plašāka atjaunojamo energoresursu izmantošana sadzīvē. Jēdziens «energoefektīva ēka», tajā skaitā Pasīvā ēka, zināms arvien lielākai sabiedrības daļai, kas kaut nedaudz interesējas par mājokļa enerģijas patēriņa samazināšanas iespējām un risinājumiem. Tomēr jāatzīst, ka ne vienmēr par šiem ēku energoefektivitāti raksturojošiem lielumiem ir pareiza izpratne un saprašana.
Energoefektīvās ēkās būtiska nozīme ir daudzām niansēm, kas pēc Latvijas būvnormatīviem būvētām ēkām ir otršķirīgas vērtības, piemēram, ēkas orientācija pret debespusēm, stikloto virsmu laukuma attiecība katrā fasādē, termisko tiltu daudzums, ventilācijas sistēmas efektivitāte un ēkā pielietojamo materiālu izvēle.
Vienkāršotas energoefektivitātes pieejas rezultātā Latvijā, pirms krīzes gados,  ir sabūvētas vairums jaunbūves, kuru faktiskais siltumenerģijas patēriņš būtiski neatšķiras no padomju laikā celtajām ēkām.

Mūsu pieredze un kompetence garantē, ka rezultāts vienmēr būs atbilstošs solītajiem un projektā noteiktajiem kvalitātes rādītājiem!

Kvalitātes kontrole ar Blower door metodi

Blower Door tehnoloģija ir visā pasaulē atzīta un plaši pielietota ēku bIīvuma pārbaudes metodika, kas ļauj izmērīt ēkas gaiscaurlaidību un identificētu konkrētas defektu vietas konstrukcijās. Ēkas bIīvuma noteikšana ir ērts rīks, lai novērtētu ēkas energoefektivitāti, kā arī tās atbilstību būvstandartu prasībām.
Pārbaudes metodika balstās uz principu, ka ēkā tiek radīts spiediena kritums 50 paskāli, kas ir adekvāts 9 m/s stipra vēja iedarbībai uz ēkas visām ārējām konstrukcijām, tādejādi nosakot caur dažādiem neblīvumiem konstrukcijās ieplustošā āra gaisa daudzumu.

Blower Door iekārta sastāv no kalibrēta ventilatora gaisa plūsmas merījumiem un speciālām mērierīcēm spiediena starpības noteikšanai starp divām mērāmām vidēm.

Nosakot ieplūstošā gaisa daudzumu, var uzzināt, cik kvalitatīvi ir izveidotas ēkas norobežojošās konstrukcijas un novērtēt defektu radītos siltuma zudumus. Liela nekontrolēta gaisa plūsma rada papildu siltuma zudumus ēkā, caurvēju, mitruma bojājumus konstrukcijās un telpu pārkaršanu vasarā.

Latvijas būvnormatīvos pieļaujamā ēkas gaiscaurlaidība tiek normāta. LBN 002-15 “Ēku norobežojošo kosntrukciju siltumtehnika” IV. nodaļā ir noteikts, ka maksimālā pieļaujamā gaiscaurlaidība dzīvojamām mājām jābūt n50=3/(1/h).

Passive House standarts nosaka n50=0,6(1/h).

SINERGO mājām vidējais gaiscaurlaidības radītājs ir n50=0,25(1/h), kas ir 2 reizes labāks, kā to prasa Passive House standarti!

Gaisa plūsmas rādītājs n50 = (1/h) – norāda, cik reižu stundā kopējais ēkas iekštelpu gaisa tilpums apmainās ar āra gaisu pie 50 Paskālu liela spiediena starpības starp iekštelpām un āra vidi.

Blower door metodi var uzskatīt par galveno kvalitātes pārbaudes veidu būvdarbiem, jo iegūtie mērījumi norāda gan uz labu ēkas konstrukcijas un būvniecības darbu plānojumu, gan arī uz darbu izpildes kvalitāti.

Mājas termisko tiltu analīze

Visām Sinergo mājām ir veikti būtisko termisko tiltu aprēķini, izmantojot speciālu aprēķina programmu, lai precīzi novērtētu siltuma zudumus caur konstruktīvo vājinājumu vietām. Šādu aprēķinu veikšana ir vitāli svarīga, ja mērķis ir pasīvas mājas rādītāju sasniegšana.

Dotajā aprēķinā analizēts ārsienas stūra mezgls un kā redzams rezultātos, tad stūra mezglā temperatūras sadalījums ir ļoti vienmērīgs un uz iekšējās virsmas nav temperatūras krituma, kas ir raksturīgs siltumtehniski neefektīvām konstrukcijām.